Základná škola pri ZZ v Bratislave

 

Naša základná škola pri zdravotníckom zariadení poskytuje chorým a zdravotne oslabeným deťom v školopovinnom veku výchovu a vzdelávanie počas ich hospitalizácie v nemocnici a v zdravotníckom zariadení. Ide o školu fluktuačného charakteru, v ktorej sa zloženie detí neustále mení.

 

Škola prostredníctvom špeciálno-pedagogickej činnosti prispieva k úspešnému priebehu liečby a doliečovania chorého dieťaťa. Rozvíja sociálno-komunikačné funkcie prostredníctvom vytvárania vzťahov medzi chorými deťmi , rodičmi a pedagógmi v školskom prostredí zdravotníckeho zariadenia. Vytváraním psychicko-emocionálnej podpory pomáha dieťaťu vyrovnať sa s napätím vyplývajúcim z choroby a jej dôsledkov, zorientovať sa v cudzom prostredí , zmierňovať strach z neznámych situácií, predchádzať prejavom hospitalizmu.

 

Základná škola pri zdravotníckom zariadení vykonáva pedagogicky orientovanú diagnostiku, poskytuje informácie kmeňovej škole o možnej miere zaťaženia žiaka a o zmenách v jeho školskej výkonnosti vplyvom choroby a následnej liečby, poradenstvo pre rodičov detí a výchovných poradcov o možnostiach ďalšieho vzdelávania vzhľadom na prípadný zmenený zdravotný stav dieťaťa s dlhodobými alebo s trvalými následkami.

 

Dieťa si často vypracuje obranný mechanizmus voči vnútorným i vonkajším dôsledkom svojho ochorenia, ktorý ho však nechráni pred stresovými situáciami. Preto súčasťou komplexnej liečby chorých a zdravotne oslabených detí je zmysluplné zamestnanie, ktoré rešpektuje záujmy, schopnosti a možnosti detí. Významnú úlohu tu zohráva osobnosť špeciálneho pedagóga.

 

Návštevy

Dnes 12

Týždeň 40

Mesiac 148

Spolu 270465

Pracoviská

Sponzori